نمونه سوالات دوره دبیرستان،کارشناسی ارشد

نمونه سوالات دوره دبیرستان،کنکور سراسری،کارشناسی ارشد.

نمونه سوالات اول دبیرستان

 نمونه سوالات اول دبیرستان

نمونه سوالات دین و زندگی 1
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان آبسال تهران نمونه 1دریافت نمونه سوال
2دبیرستان شاهد امام خمینی نمونه 1دریافت نمونه سوال
3دبیرستان شاهد امام خمینی نمونه2دریافت نمونه سوال
4خرداد ماه 83 دبیرستان شاهد امام خمینیدریافت نمونه سوال
5دی ماه 83 دبیرستان شاهد امام خمینیدریافت نمونه سوال
6دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
7خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال

این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی موجود در نمونه سوالات ندارد.

نمونه سوالات دین و زندگی 1
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان آبسال تهران نمونه 1دریافت نمونه سوال
2دبیرستان شاهد امام خمینی نمونه 1دریافت نمونه سوال
3دبیرستان شاهد امام خمینی نمونه2دریافت نمونه سوال
4خرداد ماه 83 دبیرستان شاهد امام خمینیدریافت نمونه سوال
5دی ماه 83 دبیرستان شاهد امام خمینیدریافت نمونه سوال
6دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
7خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ریاضی 1
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان شاهد امام نمونه 1دریافت نمونه سوال
2دبیرستان شاهد امام نمونه 2دریافت نمونه سوال
3دی ماه 74 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
4دی ماه 75 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
5خرداد 77 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
6خرداد 79 کشوریدریافت نمونه سوال
7شهریور ماه 79 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
8اسفند ماه 79 دبیرستان شاهددریافت نمونه سوال
9خرداد ماه 80 کشوریدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 84 دبیرستان شاهددریافت نمونه سوال
11خرداد ماه 85 دبیرستان شاهد شهید نجفیدریافت نمونه سوال
12خرداد ماه 85 دبیرستان شاهد امام نمونه1دریافت نمونه سوال
13خرداد ماه 85 دبیرستان شاهد امام نمونه2دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات فیزیک 1
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1مجموعه فرمولهای فیزیک 1دریافت نمونه سوال
2دبیرستان شاهد امام نمونه 1دریافت نمونه سوال
3دبیرستان شاهد امام نمونه2دریافت نمونه سوال
4دبیرستان شاهد امام نمونه 3دریافت نمونه سوال
5دبیرستان شاهد امام نمونه 4دریافت نمونه سوال
6دبیرستان صمصامی نمونه 1دریافت نمونه سوال
7خرداد ماه 82 کشوریدریافت نمونه سوال
8دی ماه 83 دبیرستان شاهددریافت نمونه سوال
9خرداد ماه 85 دبیرستان شاهددریافت نمونه سوال
10دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
11خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
12خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام اراکدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات شیمی 1
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان آبسال تهران نمونه 1دریافت نمونه سوال
2دبیرستان شاهد امام نمونه 1دریافت نمونه سوال
3دی ماه 84 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
4فروردین 85 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
5خرداد 85 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
6پرسشهای فصل 1 و 2دریافت نمونه سوال
7 سوالات کلیه فصلها با فرمت ورد مناسب برای دبیران شیمیدریافت نمونه سوال
8دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
9خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام اراکدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان انگلیسی 1
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان شاهد امام نمونه 1دریافت نمونه سوال
2خرداد ماه 84 دبیرستان آزادگاندریافت نمونه سوال
3فروردین 85 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
4خرداد 85 کشوری گروه الف با جوابدریافت نمونه سوال
5خرداد 85 کشوری گروه ب با جوابدریافت نمونه سوال
6خرداد 85 کشوری گروه ج با جوابدریافت نمونه سوال
7شهریور 85 کشوری گروه الف با جوابدریافت نمونه سوال
8شهریور 85 کشوری گروه ب با جوابدریافت نمونه سوال
9شهریور 85 کشوری گروه ج با جوابدریافت نمونه سوال
10خرداد 86 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
11خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات علوم زیستی
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1سوالات طبقه بندی شده تمام فصلها با جوابدریافت نمونه سوال
2سوالات طبقه‌بندی شده فصل 1 تا 5دریافت نمونه سوال
3خلاصه فصل 8 علوم زیستیدریافت نمونه سوال
4دبیرستان شاهد امام نمونه 1دریافت نمونه سوال
5دی ماه 84 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
6خرداد 85 کشوری گروه الف با جوابدریافت نمونه سوال
7خرداد 85 کشوری گروه ب با جوابدریافت نمونه سوال
8شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9شهریور ماه 85 کشوری ، غائبین با جوابدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 86 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
11خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی اراکدریافت نمونه سوال
12دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
13خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
14خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام اراک گروه 1دریافت نمونه سوال
15خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام اراک گروه 2دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ادبیات فارسی 1
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خرداد ماه 79 کشوری صبحدریافت نمونه سوال
2خرداد ماه 79 کشوری بعد از ظهردریافت نمونه سوال
3شهریور ماه 79 کشوریدریافت نمونه سوال
4خرداد ماه 82 کشوری گروه الفدریافت نمونه سوال
5خرداد ماه 82 کشوری گروه بدریافت نمونه سوال
6شهریور ماه 82 کشوری گروه الفدریافت نمونه سوال
7خرداد ماه 84 کشوری گروه الف با جوابدریافت نمونه سوال
8خرداد ماه 84 کشوری گروه ب با جوابدریافت نمونه سوال
9خرداد ماه 84 کشوری غائبین با جوابدریافت نمونه سوال
10دی ماه 84 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
11خرداد ماه 85 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
12خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی اراکدریافت نمونه سوال
13دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
14خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان فارسی 1
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان شاهد امام نمونه 1دریافت نمونه سوال
2خرداد ماه 79 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
3شهریور ماه 79 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
4خرداد ماه 81 کشوری گروه الفدریافت نمونه سوال
5خرداد ماه 81 کشوری گروه بدریافت نمونه سوال
6شهریور ماه 81 کشوری گروه الفدریافت نمونه سوال
7شهریور ماه 83 کشوری گروه الفدریافت نمونه سوال
8شهریور ماه 83 کشوری گروه بدریافت نمونه سوال
9دی ماه 84 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 86 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
11خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی اراکدریافت نمونه سوال
12دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
13خرداد ماه 87 کشوری گروه صبح با جوابدریافت نمونه سوال
14خرداد ماه 87 کشوری گروه بعد از ظهر با جوابدریافت نمونه سوال
15خرداد ماه 87 کشوری گروه غائبین با جوابدریافت نمونه سوال
16شهریور ماه 87 کشوری گروه صبح با جوابدریافت نمونه سوال
17شهریور ماه 87 کشوری گروه بعد از ظهر با جوابدریافت نمونه سوال
18خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربی 1
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان شاهد امام نمونه 1دریافت نمونه سوال
2دبیرستان شاهد امام نمونه 2دریافت نمونه سوال
3خرداد ماه 81 اماراتدریافت نمونه سوال
4خرداد ماه 84 کشوری گروه الف با جوابدریافت نمونه سوال
5خرداد ماه 84 کشوری گروه ب با جوابدریافت نمونه سوال
6خرداد ماه 84 کشوری گروه ج با جوابدریافت نمونه سوال
7شهریور 84 کشوری گروه 1 با جوابدریافت نمونه سوال
8شهریور 84 کشوری گروه 2 با جوابدریافت نمونه سوال
9خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی اراکدریافت نمونه سوال
10دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
11خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام اراکدریافت نمونه سوال
12خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان آبسال تهران نمونه 1دریافت نمونه سوال
2دبیرستان شاهد امام نمونه 1دریافت نمونه سوال
3دبیرستان شاهد امام نمونه 2دریافت نمونه سوال
4دبیرستان شاهد امام نمونه 3دریافت نمونه سوال
5دبیرستان شاهد امام نمونه 4دریافت نمونه سوال
6خرداد ماه 83 دبیرستان شاهددریافت نمونه سوال
7دی ماه 83 دبیرستان شاهددریافت نمونه سوال
8دی ماه 84 دبیرستان شاهددریافت نمونه سوال
9خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی اراکدریافت نمونه سوال
10دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
11خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال

تاریخ ارسال: دوشنبه 17 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 01:25 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد