نمونه سوالات دوره دبیرستان،کارشناسی ارشد

نمونه سوالات دوره دبیرستان،کنکور سراسری،کارشناسی ارشد.

نمونه سوالات سوم دبیرستان

نمونه سوالات سوم دبیرستان
نمونه سوالات دین و زندگی3 (کلیه رشته‌ها)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1نمونه سوالات طبقه بندی شده دریافت نمونه سوال
2خرداد 83 استان مرکزی با جواب دریافت نمونه سوال
3خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
4شهریور 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
5دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
6خرداد ماه 85 کشوری با جواب دریافت نمونه سوال
7شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10شهریور 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12دی ماه 86 مدارس خارج با جوابدریافت نمونه سوال
13خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15دی ماه 86 دبیرستان شهید نجفیدریافت نمونه سوال

این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی موجود در نمونه سوالات ندارد.

نمونه سوالات دین و زندگی3 (کلیه رشته‌ها)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1نمونه سوالات طبقه بندی شده دریافت نمونه سوال
2خرداد 83 استان مرکزی با جواب دریافت نمونه سوال
3خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
4شهریور 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
5دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
6خرداد ماه 85 کشوری با جواب دریافت نمونه سوال
7شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10شهریور 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12دی ماه 86 مدارس خارج با جوابدریافت نمونه سوال
13خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15دی ماه 86 دبیرستان شهید نجفیدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان انگلیسی 3 (کلیه رشته ها)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1شهریور ماه 79 کشوریدریافت نمونه سوال
2دی ماه 79 کشوریدریافت نمونه سوال
3خرداد ماه 81 تهراندریافت نمونه سوال
4خرداد ماه 82 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
5دی ماه 82 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
6خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
7شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
8خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9شهریور 84  کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10دی ماه 84 کشوریدریافت نمونه سوال
11خردادماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15شهریور 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
17دی ماه 86 مدارس خارج با جوابدریافت نمونه سوال
18خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
19شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ادبیات فارسی3 (غیر انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خرداد ماه 79 کشوریدریافت نمونه سوال
2دی ماه 80 کشوریدریافت نمونه سوال
3دی ماه 81 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
4شهریور ماه  82 استان مرکزی دریافت نمونه سوال
5خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
6شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
7دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
8خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9شهریور 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10دی ماه 84 کشوریدریافت نمونه سوال
11خرداد 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12شهریور 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15شهریور 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
17دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
18خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
19شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربی 3 (غیر انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خرداد  ماه 82 اماراتدریافت نمونه سوال
2خرداد ماه 82 کشوریدریافت نمونه سوال
3خرداد ماه 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
4خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
5شهریور 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
6دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
7خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11شهریور 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات شیمی 3 (ریاضی و تجربی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خلاصه درس و تمرین بخش 1 و 2دریافت نمونه سوال
2دی ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
3دی ماه 82 کشوریدریافت نمونه سوال
4خرداد 83 کشوریدریافت نمونه سوال
5شهریور ماه 83 کشوریدریافت نمونه سوال
6دی ماه 83 کشوریدریافت نمونه سوال
7خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8شهریور ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
17خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
18شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
19سوالات فصل 2 شیمی 3دریافت نمونه سوال
20کنکور 85 تا 87 شیمی 3 به صورت طبقه بندی شدهدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات تاریخ معاصر ( ریاضی و تجربی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان آبسال نمونه 1دریافت نمونه سوال
2دبیرستان شاهد امام نمونه 1دریافت نمونه سوال
3دبیرستان شاهد امام نمونه 2دریافت نمونه سوال
4دبیرستان شاهد امام نمونه 3دریافت نمونه سوال
5خردا 86 دبیرستان شهید نجفیدریافت نمونه سوال
6دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
7خرداد 87 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
8خرداد 87 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان فارسی 3 (غیر انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خرداد ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
2خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
3شهریور 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
4دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
5خرداد 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
6شهریور 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
7دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9شهریور 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11دی ماه 85 دبیرستان شاهد امام‌خمینیدریافت نمونه سوال
12خرداد 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13شهریور 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات حسابان (سوم ریاضی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خرداد ماه 81 کشوری دریافت نمونه سوال
2شهریور ماه 81 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
3دی ماه 81 تهران با جوابدریافت نمونه سوال
4خرداد ماه 82 تهران با جوابدریافت نمونه سوال
5شهریور ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
6دی ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
7خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
8شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
9دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11شهریور 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13خردادماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
17شهریور 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
18دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
19دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
20خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
21شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات جبر و احتمال (سوم ریاضی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دی ماه 78 کشوریدریافت نمونه سوال
2خردادماه 80 کشوریدریافت نمونه سوال
3خرداد ماه 81 کشوریدریافت نمونه سوال
4خرداد ماه 82 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
5خرداد ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
6شهریور ماه 82 مرکزیدریافت نمونه سوال
7شهریور ماه 82 مرکزی سالیدریافت نمونه سوال
8دی ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
9دی ماه 82 مرکزیدریافت نمونه سوال
10خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
11شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
12شهریور ماه 83 کشوریدریافت نمونه سوال
13خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
17شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
18دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
19خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
20شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
21دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
22دی ماه 86 تغییر رشته با جوابدریافت نمونه سوال
23دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
24خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
25شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات هندسه 2 (سوم ریاضی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خرداد ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
2شهریور ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
3دی ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
4خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
5شهریور ماه 83  استان مرکزیدریافت نمونه سوال
6دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
7خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8شهریور 84 کشوریدریافت نمونه سوال
9دی ماه 84 کشوریدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16دی  ماه 86 تغییر رشته با جوابدریافت نمونه سوال
17دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
18خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
19شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات فیزیک 3 (سوم ریاضی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1فرمولهای فیزیک 3 ریاضیدریافت نمونه سوال
2سوالات طبقه بندی شده فیزیک 3دریافت نمونه سوال
3خردادماه 81 کشوریدریافت نمونه سوال
4مرداد ماه 81 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
5خردادماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
6شهریور ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
7خرداد ماه 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
8شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
9دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11شهریور 84 کشوریدریافت نمونه سوال
12دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
17شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
18دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
19دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
20دی ماه 86 تغییر رشته با جوابدریافت نمونه سوال
21خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
22شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات مبانی کامپیوتر (سوم ریاضی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان آبسال تهران نمونه 1دریافت نمونه سوال
2دبیرستان آبسال تهران نمونه 2دریافت نمونه سوال
3خرداد 83 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
4دبیرستان شاهد امام نوبت اولدریافت نمونه سوال
5خرداد 87 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
6نمونه سوال مبانی کامپیوتردریافت نمونه سوال
نمونه سوالات فیزیک 3 (سوم تجربی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1فرمولهای فیزیک 3دریافت نمونه سوال
2شهریور ماه 78 کشوریدریافت نمونه سوال
3مردادماه 81 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
4دی ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
5خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
6شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
7دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
8خردادماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9شهریور 84 کشوریدریافت نمونه سوال
10دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
17دی 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
18خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
19شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ریاضی 3 (سوم تجربی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خرداد ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
2شهریور ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
3دی ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
4خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
5شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
6خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
7شهریور ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زیست شناسی 2 (سوم تجربی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1سوالات طبقه بندی شده تمامی فصلها با جوابدریافت نمونه سوال
2سوالهای نهایی 80 تا 84دریافت نمونه سوال
3خرداد ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
4شهریور ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
5خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
6شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
7دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
8خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16دی ماه 86 تغییر رشته با جوابدریافت نمونه سوال
17دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
18خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
19شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زمین شناسی (سوم تجربی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خرداد ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
2شهریور ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
3دی ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
4خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
5شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
6دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
7خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8شهریور ماه 84 کشوریدریافت نمونه سوال
9دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
17خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
18شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات آمار و مدلسازی (سوم تجربی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان آبسال تهران نمونه 1دریافت نمونه سوال
2دبیرستان آبسال تهران نمونه2دریافت نمونه سوال
3دبیرستان آبسال تهران نمونه 3دریافت نمونه سوال
4دبیرستان شاهد امام نمونه 1دریافت نمونه سوال
5دبیرستان شاهد امام نمونه 2دریافت نمونه سوال
6دبیرستان شاهد امام نمونه 3دریافت نمونه سوال
7دبیرستان شاهد امام نمونه 4دریافت نمونه سوال
8دبیرستان فرزانگان نمونه 1دریافت نمونه سوال
9دبیرستان فرزانگان نمونه 2دریافت نمونه سوال
10خرداد 83 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
11دی ماه 84 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
12فروردین 85 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
13نمونه سوال خرداد استان اصفهاندریافت نمونه سوال
14نمونه سوال نوبت اول استان اصفهاندریافت نمونه سوال
15خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراک دوم ریاضیدریافت نمونه سوال
16خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی اراک سوم تجربیدریافت نمونه سوال
17دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
18خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراکدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ادبیات فارسی 3 (سوم انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان آبسال تهران نمونه 1دریافت نمونه سوال
2خرداد ماه 79 کشوریدریافت نمونه سوال
3مرداد ماه 80 کشوریدریافت نمونه سوال
4دی ماه 80 کشوریدریافت نمونه سوال
5دی ماه 81 استان  مرکزیدریافت نمونه سوال
6خرداد  ماه 82 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
7مرداد ماه 82 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
8خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
9مرداد ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
10شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
11دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
12خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13شهریور ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16دی ماه 85 دبیرستان شاهددریافت نمونه سوال
17خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
18شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
19دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
20دی ماه 86 تغییر رشته با جوابدریافت نمونه سوال
21دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
22خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
23شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربی 3 (سوم انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان آبسال تهران نمونه 1دریافت نمونه سوال
2دبیرستان آبسال تهران نمونه 2دریافت نمونه سوال
3دبیرستان آبسال تهران نمونه 3دریافت نمونه سوال
4دی ماه 81 کشور اماراتدریافت نمونه سوال
5خرداد ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
6خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
7شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
8دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
9خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10شهریور ماه 84 کشوریدریافت نمونه سوال
11دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
17دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
18دی ماه 86 تغییر رشته با جوابدریافت نمونه سوال
19 دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
20خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
21شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات آرایه‌های ادبی (سوم انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دی ماه 77 کشوریدریافت نمونه سوال
2خرداد ماه 78 کشوریدریافت نمونه سوال
3مهرماه 78 کشوریدریافت نمونه سوال
4دی ماه 78 کشوریدریافت نمونه سوال
5 دی ماه 79 کشوریدریافت نمونه سوال
6خرداد ماه 82 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
7خرداد ماه 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
8شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
9دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11شهریور ماه 84 کشوریدریافت نمونه سوال
12دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
17شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
18دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
19خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
20شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات فلسفه و منطق (سوم انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دی ماه 81 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
2خرداد ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
3شهریور ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
4خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
5شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
6دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
7خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8شهریور ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9 دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15دی ماه 86 کشوری باجوابدریافت نمونه سوال
16دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
17خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
18شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
19استفاده از الگوریتم در منطق مقاله‌ای از آقای دوست محمدی  1.13 مگابایتدریافت
نمونه سوالات جامعه شناسی 2 (سوم انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دی ماه 81 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
2خرداد ماه 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
3شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
4دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
5خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
6شهریور ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
7دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9شهریور ماه 85 کشوری باجوابدریافت نمونه سوال
10دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12 شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13 دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جوابدریافت نمونه سوال
15خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
17دی ماه 86 دبیرستان ایثارگراندریافت نمونه سوال
نمونه سوالات جغرافیا 2 (سوم انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
2شهریور ماه 83 استان مرکزی دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
4خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
5شهریور ماه 84 کشوریدریافت نمونه سوال
6دی ماه 84 کشوریدریافت نمونه سوال
7خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12 دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات روانشناسی (سوم انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان آبسال تهران نمونه 1دریافت نمونه سوال
2خرداد 86 دبیرستان شهید نجفیدریافت نمونه سوال
3خرداد 87 دبیرستان ایثارگراندریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ریاضی (سوم انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1دبیرستان آبسال تهران نمونه یک دریافت نمونه سوال
2خرداد ماه 83 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
3خرداد 86 دبیرستان شهید نجفیدریافت نمونه سوال
4دی ماه 86 دبیرستان ایثارگراندریافت نمونه سوال
5خرداد 87 دبیرستان ایثارگراندریافت نمونه سوال
6خرداد 87 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات تاریخ ادبیات ایران و جهان2 (سوم انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خرداد ماه 83  دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
2دبیرستان شاهد امام نمونه 1دریافت نمونه سوال
3خرداد 86 دبیرستان شهید نجفیدریافت نمونه سوال
4خرداد 87 دبیرستان ایثارگراندریافت نمونه سوال
5خرداد 87 دبیرستان شاهد امامدریافت نمونه سوال
6  
نمونه سوالات تاریخ ایران و جهان2 (سوم انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خرداد ماه 82 تهران با جوابدریافت نمونه سوال
2شهریور ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
3خرداد ماه 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
4شهریور ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
5دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
6خرداد ماه 84 کشوری باجوابدریافت نمونه سوال
7شهریور ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8دی ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
9خرداد ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11دی ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
12خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان فارسی 3 (سوم انسانی)
ردیفتوضیحاتلینک دانلود
1خرداد ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
2شهریور ماه 82 تهراندریافت نمونه سوال
3خرداد 83 استان مرکزی با جوابدریافت نمونه سوال
4شهریور ماه 83 استان مرکزی دریافت نمونه سوال
5دی ماه 83 استان مرکزیدریافت نمونه سوال
6خرداد ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
7شهریور ماه 84 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
8دی ماه 84 کشوریدریافت نمونه سوال
9خرداد ماه  85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
10شهریور ماه 85 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
11دی ماه 85 کشوری باجوابدریافت نمونه سوال
12خرداد ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
13شهریور ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
14دی ماه 86 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
15خردا 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال
16شهریور 87 کشوری با جوابدریافت نمونه سوال

تاریخ ارسال: دوشنبه 17 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 01:36 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد