نمونه سوالات دوره دبیرستان،کارشناسی ارشد

نمونه سوالات دوره دبیرستان،کنکور سراسری،کارشناسی ارشد.

نمونه سوالات پیش دانشگاهینمونه سوالات پیش دانشگاهی
 نمونه سوالات
معارف اسلامی1 (کلیه رشته ها)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 اسفند 81 کشوری دریافت نمونه سوال
3 اسفند 84 کشوری دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
5 خرداد 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات معارف اسلامی 2 (کلیه رشته ها)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 تیر ماه 82 کشوری دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 84 کشوری دریافت نمونه سوال
3 خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
4 خرداد 87 کشوری رشته انسانی نوبت صبح با جواب دریافت نمونه سوال
5 خرداد 87 کشوری رشته انسانی نوبت بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
6 خرداد 87 کشوری رشته تجربی نوبت صبح با جواب دریافت نمونه سوال
7 خرداد 87 کشوری رشته تجربی نوبت بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
8 خرداد 87 کشوری رشته ریاضی نوبت صبح با جواب دریافت نمونه سوال
9 خرداد 87 کشوری رشته ریاضی نوبت بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
10    
 نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی 1 (کلیه رشته ها)

این وب سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی موجود در نمونه سوالات ندارد.

نمونه سوالات پیش دانشگاهی
 نمونه سوالات معارف اسلامی1 (کلیه رشته ها)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 اسفند 81 کشوری دریافت نمونه سوال
3 اسفند 84 کشوری دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
5 خرداد 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات معارف اسلامی 2 (کلیه رشته ها)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 تیر ماه 82 کشوری دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 84 کشوری دریافت نمونه سوال
3 خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
4 خرداد 87 کشوری رشته انسانی نوبت صبح با جواب دریافت نمونه سوال
5 خرداد 87 کشوری رشته انسانی نوبت بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
6 خرداد 87 کشوری رشته تجربی نوبت صبح با جواب دریافت نمونه سوال
7 خرداد 87 کشوری رشته تجربی نوبت بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
8 خرداد 87 کشوری رشته ریاضی نوبت صبح با جواب دریافت نمونه سوال
9 خرداد 87 کشوری رشته ریاضی نوبت بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
10    
 نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی 1 (کلیه رشته ها)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران دریافت نمونه سوال
2 دی ماه 83 شاهد امام دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 84 کشوری انسانی دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 84 کشوری تجربی دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 84 کشوری ریاضی دریافت نمونه سوال
6 دی ماه 85 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
7 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
     
     
 نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی 2 ( کلیه رشته ها)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 خرداد 83 کشوری انسانی دریافت نمونه سوال
2 خرداد 83 کشوری تجربی دریافت نمونه سوال
3  خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
4 خرداد 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
5 خرداد 87 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات زبان انگلیسی 1 ( کلیه رشته ها)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 نمونه سوال زبان 1 پیش دریافت نمونه سوال
2 نمونه سوال زبان 1 و2 پیش دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 82 کشوری دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 83 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
6 دی ماه 86 کشوری با جواب دریافت نمونه سوال
7 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران رشته انسانی دریافت نمونه سوال
8 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران رشته ریاضی دریافت نمونه سوال
9  دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران رشته تجربی دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات زبان انگلیسی 2 ( کلیه رشته ها)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 85 کشوری گروه 1 با جواب دریافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 85 کشوری گروه 2 با جواب دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 85 کشوری گروه 3 با جواب دریافت نمونه سوال
6 اردیبهشت 86 دبیرستان علامه دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 86 دبیرستان علامه دریافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
10  خرداد ماه 87 دبیرستان علامه دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات شیمی 1 (ریاضی و تجربی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
2 دی ماه 83 شاهد امام دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 84 کشوری گروه 1 دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 84 کشوری گروه 2 دریافت نمونه سوال
5 دبیرستان آبسال تهران دریافت نمونه سوال
6 نمونه سوال شیمی1استان اصفهان دریافت نمونه سوال
7 شهریور ماه 86 شهرستان آمل دریافت نمونه سوال
8 اسفند ماه 84 کشوری دریافت نمونه سوال
9  دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
10 سوالات شیمی 1 و 2  پیش دانشگاهی با فرمت ورد دریافت نمونه سوال
11 سوالات شیمی پیش فصل 1 و 2 دریافت نمونه سوال
12  سوالات کنکور 85 تا 87 شیمی پیش دانشگاهی دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات شیمی 2 (ریاضی و تجربی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 خرداد 82 دبیرستان شهید بهشتی تهران دریافت نمونه سوال
2 خرداد 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
3 خرداد 85 کشوری تجربی گروه 1 دریافت نمونه سوال
4 خرداد 85 کشوری تجربی گروه 2 دریافت نمونه سوال
5 خرداد 85 کشوری ریاضی گروه 1 دریافت نمونه سوال
6 خرداد 85 کشوری ریاضی گروه 2 دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 86 شهرستان آمل دریافت نمونه سوال
8  خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 87 دبیرستان نمونه حاج کاظمی دریافت نمونه سوال
11 سوالات شیمی 1 و 2  پیش دانشگاهی با فرمت ورد دریافت نمونه سوال
12 سوالات کنکور 85 تا 87 شیمی پیش دانشگاهی دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات فیزیک 1 ( پیش ریاضی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 83 دبیرستان علامه دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 84 کشوری گروه1 دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 84 کشوری گروه 2 دریافت نمونه سوال
6 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات فیزیک 2 ( پیش ریاضی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 شهریور ماه 85 ناحیه یک اراک دریافت نمونه سوال
2  خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
3    
4    
5    
 نمونه سوالات هندسه تحلیلی ( پیش ریاضی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 تیر 81 کشوری دریافت نمونه سوال
2 خرداد 82 کشوری گروه1 دریافت نمونه سوال
3 خرداد 82 کشوری گروه 2 دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 84 شاهد امام دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جواب دریافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی  دریافت نمونه سوال
7 تیرماه 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
9 تیرماه 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات ریاضیات گسسته  (پیش ریاضی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد نمونه 1 دریافت نمونه سوال
3 خرداد 82 کشوری گروه1 دریافت نمونه سوال
4 خرداد 82 کشوری گروه 2 دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 83 کشوری دریافت نمونه سوال
6 دی ماه 86 مدارس خارج از کشور با جواب دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 87 دبیرستان علامه دریافت نمونه سوال
8  دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات حساب و دیفرانسیل 1 ( پیش ریاضی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دی ماه 79 نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 نمونه 2 دریافت نمونه سوال
3 نمونه 3 دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 82 کشوری گروه 1 دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 82 کشوری گروه 1 دریافت نمونه سوال
6 اسفند ماه 82 کشوری دریافت نمونه سوال
7 دی ماه 83 نحیه 2 اراک دریافت نمونه سوال
8 شهریور ماه 84 ناحیه 1 اراک دریافت نمونه سوال
9 دی ماه 86 مدارس خارج از کشور دریافت نمونه سوال
10 دی ماه 86 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
11 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات حساب و دیفرانسیل 2 ( پیش ریاضی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 خرداد ماه 81 کشوری دریافت نمونه سوال
2 تیر ماه 81 کشوری دریافت نمونه سوال
3 تیر ماه 84 کشوری دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
6  خرداد ماه 87 کشوری نوبت صبح با جواب دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 87 کشوری نوبت بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
8 تیرماه 87 کشوری جبرانی با جواب دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات فیزیک 1 ( پیش تجربی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دی ماه 83 کشوری دریافت نمونه سوال
2 شهریور ماه 85 دریافت نمونه سوال
3  دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
4  اسفند ماه 83 کشوری دریافت نمونه سوال
5    
 نمونه سوالات فیزیک 2 ( پیش تجربی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 خرداد 84 کشوری دریافت نمونه سوال
3 تیر 84 کشوری دریافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 86 کشوری دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات ریاضی عمومی 1 ( پیش تجربی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دی ماه 82 کشوری دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 86 کشوری با جواب دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 86 مدارس خارج از کشور دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات ریاضی عمومی 2 ( پیش تجربی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دی ماه 75 کشوری دریافت نمونه سوال
2 خرداد 80 دبیرستان شهید بهشتی تهران دریافت نمونه سوال
3 خرداد 82 کشوری گروه 1 دریافت نمونه سوال
4 خرداد 82 کشوری گروه 2 دریافت نمونه سوال
5  خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
6  خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
7    
8    
 نمونه سوالات زمین شناسی 1 ( پیش تجربی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام نمونه 2 دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 81 کشوری گروه1 دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 81 کشوری گروه 2 دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 85 کشوری با جواب دریافت نمونه سوال
6 اسفند 85 کشوری با جواب دریافت نمونه سوال
7 دی ماه 86 دبیرستان علامه دریافت نمونه سوال
8 دی ماه 86 مدارس خارج از کشور دریافت نمونه سوال
9 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات زمین شناسی 2 ( پیش تجربی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 خرداد 82 دبیرستان شهید بهشتی تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
3 خرداد 82 دبیرستان شهید بهشتی تهران نمونه 2 دریافت نمونه سوال
4 خرداد 84 کشوری دریافت نمونه سوال
5 تیر 84 کشوری دریافت نمونه سوال
6 خرداد 86 دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
7 خرداد 86 دبیرستان علامه دریافت نمونه سوال
8  خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
9  خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام خمینی دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات زیست شناسی 1 ( پیش تجربی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دی ماه 83 دریافت نمونه سوال
2 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
3  زیست 1 (20 نمره ای) نمونه یک دریافت نمونه سوال
4 زیست 1 (20 نمره ای ) نمونه دو دریافت نمونه سوال
5    
 نمونه سوالات زیست شناسی 2 ( پیش تجربی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 نمونه سوالات فصل 6 دریافت نمونه سوال
2 نمونه سوالات فصل 7 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 84 دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 85 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
6 تیر 85 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
7 خرداد 86 دبیرستان علامه دریافت نمونه سوال
8 تیر 86 دبیرستان علامه دریافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 83 کشوری نوبت صبح دریافت نمونه سوال
10  خرداد ماه 83 کشوری نوبت بعد از ظهر دریافت نمونه سوال
11  تیرماه 83 کشوری جبرانی دریافت نمونه سوال
12  اسفند ماه 85 کشوری دریافت نمونه سوال
13  خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
14  خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 87 کشوری نوبت صبح با جواب دریافت نمونه سوال
16  خرداد ماه 87 کشوری نوبت بعد ازظهر با جواب دریافت نمونه سوال
17  تیرماه 87 کشوری جبرانی با جواب دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات ادبیات فارسی 1 ( پیش انسانی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 اسفند ماه 82 کشوری دریافت نمونه سوال
2 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
3    
4    
5    
 نمونه سوالات ادبیات فارسی 2 ( پیش انسانی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 خرداد 85 کشوری با جواب گروه 1 دریافت نمونه سوال
2 خرداد 85 کشوری با جواب گروه 2 دریافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
4  خرداد ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
5  خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات عربی 1 (پیش انسانی )
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دی ماه 80 کشوری دریافت نمونه سوال
2 اسفند 80 کشوری دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 81 امارات دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 83 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 84 کشوری با جواب گروه 1 دریافت نمونه سوال
6 دی ماه 84 کشوری با جواب گروه 2 دریافت نمونه سوال
7  دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات عربی 2 (پیش انسانی )
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 خرداد ماه 82 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
2 تیر ماه 82 کشوری دریافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
4    
5    
 نمونه سوالات علوم اجتماعی (پیش انسانی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دی ماه 83 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
2 دی ماه 86 مدارس خارج از کشور دریافت نمونه سوال
3    
4    
5    
 نمونه سوالات فلسفه (پیش انسانی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دی ماه 86 مدارس خارج از کشور دریافت نمونه سوال
3  دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
4  خرداد ماه 87 کشوری با جواب دریافت نمونه سوال
5  تیر ماه 87 جبرانی با جواب دریافت نمونه سوال
 نمونه سوالات جغرافیا ( پیش انسانی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 خرداد ماه 84 کشوری دریافت نمونه سوال
2 دی ماه 86 مدارس خارج از کشور گروه 1 دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 86 مدارس خارج از کشور گروه 2 دریافت نمونه سوال
4  خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
5    
 نمونه سوالات تاریخ شناسی ( پیش انسانی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دی ماه 86  کشوری گروه 1با جواب دریافت نمونه سوال
2 دی ماه 86 کشوری گروه 2 با جواب دریافت نمونه سوال
3  خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
4  دی ماه 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
5    
 نمونه سوالات ریاضی پایه 1 ( پیش انسانی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دی ماه 81 کشوری دریافت نمونه سوال
2 اسفند ماه 81 کشوری دریافت نمونه سوال
3  دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران دریافت نمونه سوال
4    
5    
 نمونه سوالات ریاضی پایه 2 ( پیش انسانی)
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 خرداد 82 دبیرستان شهید بهشتی تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 خرداد 82 دبیرستان شهید بهشتی تهران نمونه 2 دریافت نمونه سوال
3 خرداد 83 کشوری گروه 1 دریافت نمونه سوال
4 خرداد 83 کشوری گروه 2 دریافت نمونه سوال
5  خرداد ماه 86 دبیرستان شهید نجفی دریافت نمونه سوال
6  خرداد ماه 87 کشوری نوبت صبح با جواب دریافت نمونه سوال
7  خرداد ماه 87 کشوری نوبت بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
8 تیر ماه 87 کشوری جبرانی با جواب دریافت نمونه سوال
تاریخ ارسال: دوشنبه 17 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 02:10 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد