نمونه سوالات دوره دبیرستان،کارشناسی ارشد

نمونه سوالات دوره دبیرستان،کنکور سراسری،کارشناسی ارشد.

برنامه و سؤالات امتحانات نهایی رشته‌های فنی - خرداد 89

برنامه و سؤالات امتحانات نهایی رشته‌های فنی - خرداد 89
روز و تاریخ امتحانچاپتاسیسات
شنبه
1389/3/1
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/4
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
پنج‌شنبه
1389/3/6
مواد شناسی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
تاسیسات برودتی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
یک‌شنبه
1389/3/9
محاسبات فنی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
تاسیسات حرارتی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/11
فن‌آوری چاپ
نقشه‌کشی تاسیسات
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

روز و تاریخ امتحانساخت و تولیدنقشه‌کشی عمومی
شنبه
1389/3/1
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/4
ریاضی(3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
پنج‌شنبه
1389/3/6
رسم فنی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
هندسه ترسیمی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
یک‌شنبه
1389/3/9
محاسبات فنی (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
محاسبات فنی (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/11
اجزاء ماشین
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
نقشه‌کشی (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

روز و تاریخ امتحانمتالوژیصنایع نساجی
شنبه
1389/3/1
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/4
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
پنج‌شنبه
1389/3/6
اصول متالوژیکی ریخته‌گری
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
بافندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
یک‌شنبه
1389/3/9
محاسبات فنی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
چاپ و تکمیل نساجی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/11
رسم مدل و قالب
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
تاسیسات نساجی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

روز و تاریخ امتحانالکترونیکالکتروتکنیک
شنبه
1389/3/1
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/4
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
پنج‌شنبه
1389/3/6
الکترونیک عمومی (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ماشین‌های الکتریکی AC
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
یک‌شنبه
1389/3/9
مدارهای الکتریکی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
مدارهای الکتریکی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/11
مبانی مخابرات و رادیو
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ماشین‌های الکتریکی DC
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

روز و تاریخ امتحانناوبریساختمان
شنبه
1389/3/1
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/4
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
پنج‌شنبه
1389/3/6
هواشناسی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
فن‌آوری ساختمان‌های فلزی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
یک‌شنبه
1389/3/9
مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ایستایی ساختمان
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/11
زبان‌ تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
فن‌آوری ساختمان‌های بتونی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf


صنایع چوب و کاغذمکانیک خودرو
قرآن و تعلیمات دینی (3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
رسم فنی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
محاسبات فنی (2) - صنایع چوب
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
محاسبات فنی (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
تکنولوژی سازه‌های چوبی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
اجزاء ماشین
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf


صنایع فلزیسرامیک
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
رسم فنی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
شکل دادن و پخت سرامیک‌ها
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
محاسبات فنی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
محاسبات در سرامیک
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
اجزاء ماشین
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ماشین‌آلات سرامیک
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf


صنایع شیمیاییمعدن
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
فرایندهای شیمیایی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
فرآوری مواد معدنی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
شیمی تجزیه (1)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
فیزیک (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
اکتشاف معدن
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf


نقشه‌برداری
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

کارگاه محاسبه و ترسیم (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

نقشه‌برداری عمومی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

روش‌های تعیین موقعیت
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf


الکترونیک و مخابرات دریاییمکانیک مورتورهای دریایی
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
مبانی برق (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
مبانی هیدرولیک صنعتی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
فیزیک (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
استاتیک و دینامیک مقدماتی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
مبانی مخابرات و رادیو
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
محیط زیست دریایی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
برنامه و سؤالات امتحانات نهایی رشته‌های فنی - خرداد 89
روز و تاریخ امتحانچاپتاسیسات
شنبه
1389/3/1
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/4
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
پنج‌شنبه
1389/3/6
مواد شناسی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
تاسیسات برودتی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
یک‌شنبه
1389/3/9
محاسبات فنی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
تاسیسات حرارتی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/11
فن‌آوری چاپ
نقشه‌کشی تاسیسات
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

روز و تاریخ امتحانساخت و تولیدنقشه‌کشی عمومی
شنبه
1389/3/1
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/4
ریاضی(3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
پنج‌شنبه
1389/3/6
رسم فنی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
هندسه ترسیمی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
یک‌شنبه
1389/3/9
محاسبات فنی (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
محاسبات فنی (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/11
اجزاء ماشین
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
نقشه‌کشی (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

روز و تاریخ امتحانمتالوژیصنایع نساجی
شنبه
1389/3/1
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/4
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
پنج‌شنبه
1389/3/6
اصول متالوژیکی ریخته‌گری
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
بافندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
یک‌شنبه
1389/3/9
محاسبات فنی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
چاپ و تکمیل نساجی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/11
رسم مدل و قالب
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
تاسیسات نساجی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

روز و تاریخ امتحانالکترونیکالکتروتکنیک
شنبه
1389/3/1
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/4
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
پنج‌شنبه
1389/3/6
الکترونیک عمومی (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ماشین‌های الکتریکی AC
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
یک‌شنبه
1389/3/9
مدارهای الکتریکی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
مدارهای الکتریکی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/11
مبانی مخابرات و رادیو
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ماشین‌های الکتریکی DC
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

روز و تاریخ امتحانناوبریساختمان
شنبه
1389/3/1
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/4
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
پنج‌شنبه
1389/3/6
هواشناسی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
فن‌آوری ساختمان‌های فلزی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
یک‌شنبه
1389/3/9
مبانی رادار و وسایل کمک ناوبری
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ایستایی ساختمان
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
سه‌شنبه
1389/3/11
زبان‌ تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
فن‌آوری ساختمان‌های بتونی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf


صنایع چوب و کاغذمکانیک خودرو
قرآن و تعلیمات دینی (3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
خواص فیزیکی و مکانیکی چوب
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
رسم فنی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
محاسبات فنی (2) - صنایع چوب
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
محاسبات فنی (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
تکنولوژی سازه‌های چوبی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
اجزاء ماشین
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf


صنایع فلزیسرامیک
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
رسم فنی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
شکل دادن و پخت سرامیک‌ها
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
محاسبات فنی تخصصی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
محاسبات در سرامیک
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
اجزاء ماشین
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ماشین‌آلات سرامیک
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf


صنایع شیمیاییمعدن
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
فرایندهای شیمیایی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
فرآوری مواد معدنی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
شیمی تجزیه (1)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
فیزیک (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
اکتشاف معدن
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf


نقشه‌برداری
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

کارگاه محاسبه و ترسیم (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

نقشه‌برداری عمومی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf

روش‌های تعیین موقعیت
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf


الکترونیک و مخابرات دریاییمکانیک مورتورهای دریایی
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
قرآن و تعلیمات دینی(3) - دین و زندگی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
ریاضی (3)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
مبانی برق (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
مبانی هیدرولیک صنعتی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
فیزیک (2)
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
استاتیک و دینامیک مقدماتی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
مبانی مخابرات و رادیو
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
محیط زیست دریایی
سوال جواب
سوال با فرمت zipسوال با فرمت pdfجواب با فرمت zipجواب با فرمت pdf
تاریخ ارسال: چهارشنبه 19 آبان‌ماه سال 1389 ساعت 12:19 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد