نمونه سوالات دوره دبیرستان،کارشناسی ارشد

نمونه سوالات دوره دبیرستان،کنکور سراسری،کارشناسی ارشد.

نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله 2

نمونه سؤالات المپیاد علوم تجربی مرحله 2

 

 

1- برای به وجود آمدن یک مولکول گاز معمولی که متان نام دارد. لازم است که یک اتم کربن با چهار اتم ئیدروژن ترکیب شود. بنابر این در 5 مولکول گاز معمولی جمعا چند اتم ئیدروژن وجود دارد.

الف: 5

ب: 10

ج: 15

د:  20

 

2-کدام یک از موارد زیر ماده خالص است؟

الف: نوشابه ی گاز دار

ب: ضد یخ

ج: آلیاژ

د: شیر

 

3-مخلوطی از گوگرد و براده ی آهن حرارت می دهیم. چه چیزی تشکیل می شود؟

الف: یک عنصر واحد

ب: دو عنصر دیگر

ج: یک آلیاژ

د: یک ترکیب

 

4- کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

الف: باتری خورشیدی (انرژی تابشی به الکتریکی)

ب: ژنراتور(الکتریکی به مکانیکی)

ج: کرم شب تاب(شیمیایی به نورانی)

د: سوختن شمع(شیمیایی به نور گرما)

 

5-  40 درجه سانتی گراد چند درجه فارنهایت و چند درجه کلوین است؟(به ترتیب)

الف: 104و313

ب: 313و104

ج: 94و233

د: 233و94

 

6- هنگام استفاده از باتری ماشین چه تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

الف: الکتریکی به شیمیایی

ب:  شیمیایی به الکتریکی

ج: شیمیایی به گرما

د: شیمیایی به مکانیکی

 

7- از وسیله روبرو برای جداسازی چه موادی می توان استفاده کرد.

الف: مخلوط سولفات مس و آب

ب: مخلوط الکل و آب

ج: مخلوط روعن و آب

د: مخلوط گل و آب

 

8- غذایی که می خوریم چه صورتی از انرژی داشته و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف: پتانسیل- بعد از سوختن

ب: شیمیایی- بعد از ترکیب با اکسیژن

ج: گرمایی- بعد از سوختن

د: جنبشی- بعد از ترکیب با اکسیژن

 

9- کدام تغییر گرماده است؟

الف: چگالش

ب: فرازش

ج:  تصعید

د: ذوب

 

10- میزان انبساط کدام مورد در حجم های مساوی کمتر است؟

الف:آب

ب: آهن

ج: پلاستیک

د: اکسیژن

 

11- وقتی می گوییم شتاب یک ماشین صفر است یعنی:

الف: سرعتش ثابت است.

ب: سرعت آن در حال کاهش است.

ج: سرعتش در حال افزایش است.

د: سرعتش در حال تغییر است.

 

12- چرا چتربازان چتر خود را هنگام پایین آمدن باز می کنند.

الف: نیروی وزن خود را کم کنند.

ب: بر نیروی تکیه گاه هوا غلبه کنند.

ج: نیروی اصطکاک هوا با چتر زیاد است.

د: نیروی گرانش بیشتر از نیروی تکیه گاه است.

 

13- اگر وزن شخصی در روی زمین 300 نیوتن باشد جرم او در کره ماه چقدر است؟

الف:30 کیلوگرم

 

ب: 5 کیلوگرم

ج: 300 کیلوگرم

د: 50 کیلوگرم

 

14- کدام یک از موارد زیر برای ساختن دما پایی با حساسیت زیاد مناسبت تر است؟

الف: آلومینیوم و آهن

 

ب: مس و آلومینیوم

ج: شیشه و مس

د: مس و آهن

 

15- کدام یک از مواد زیر قبل از ذوب شدن نرم نمی شوند.

الف: سرب

ب: کره

ج: شیشه

د: قیر

 

16- در کدام یک از موارد زیر انرژی پتانسیل گلوله بیشتراست؟

الف: گلوله با جرم 300 گرم تا ارتفاع 3 متری بالا برده شود.

ب: گلوله با جرم 300 گرم تا ارتفاع 6 متری بالا برده شود.

ج: گلوله با جرم 50 گرم تا ارتفاع 5 متری بالا برده شود.

د: گلوله با جرم 500 گرم تا ارتفاع 3 متری بالا برده شود.

 

17- وقتی با مداد بر روی کاغذی می نویسید چه نیرویی موجب نوشتن می شود؟

الف: اصطکاک

ب: نیروی الکتریکی

ج: نیروی مغناطیسی

د: نیروی گرانش

 

18- دونده ای مسافت 400 متری یک مسابقه را در مدت زمان 20 ثانیه دویده است؟ سرعت این دونده چقدر است؟

الف:  m/s 20

ب:  m/s 200

ج:  km/s 40

د: m/s 400

 

19- فاصله متوسط زمین تا ماه برابر 380000 کیلومتر است. چه مدت زمان طول می کشد تا نور از سطح زمین به ماه برسد.(سرعت نور km/s 300000)

الف: 2/1 ثانیه

ب: 3/1 ثانیه

ج: 4/1 ثانیه

د: 8/1 ثانیه

 

20- این شکل افتادن یک سیب را از درخت نشان می دهد در کدام یک از حالات نیروی جاذبه بر روی سیب اثر می کند؟

الف:A

ب: A,B

ج: C,A,B

د: C,A

 

21- ضخامت لایه آبدار به کدام عامل بستگی ندارد؟

الف: مقدار برداشت آب

ب: جنس خاک منطقه

ج: مواد محلول در آب

د: میزان بارندگی

 

22- نوع دیگر کدام مولکول لایه ای به وجود می آورد که مانع تابش پرتوهای خطرناک خورشید به زمین می شود؟

الف: اوزون

ب: اکسیژن

ج: کربن دی اکسید

د: نیتروژن

 

23- کدام یک از موارد زیر دلیل ساختن سد نیست؟

الف: آبیاری زمینهای کشاورزی

ب: ایجاد انرژی الکتریکی

ج: پرورش ماهی

د: جلوگیری از به هدر رفتن آب

 

24- چه آبی در صنعت و کشاورزی استفاده می شود؟

الف: آب شیرین

ب: آب شور

ج: همه آبها

د: آب تصفیه شده

 

25- انواع یخچالها کدامند؟

الف: کوهستانی و شناور

ب: قطبی و ساکن

ج: ساکن و شناور

د: کوهستانی و قطبی

 

 

 

 

26- اگر بخواهیم اندازه ی بین مواد و ذرات تشکیل دهنده آنها را با علائم ریاضی(? = ?) نشان دهیم . کدام گزینه رابطه صحیح بین آنها را نشان می دهد.

الف: ماده ? مولکول ? اتم

ب: ماده = مولکول = اتم

ج: ماده = مولکول ? اتم

د:  ماده ? مولکول = اتم

 

27- کدامیک از مواد زیر یک ماده خالص نیست؟

الف: هوا

ب: آب خالص

ج: طلا

د: گاز کربن دی اکسید

 

28-خاک عناصر لازم برای رشد گیاهان را دارد این عناصر را از خاک می گیرند ودر خود ذخیره می کنند بنابراین خاک یک ...........  است؟

الف: ترکیب

ب: عنصر

ج: مخلوط

د: مادهُ خالص

 

29- به شکل مقابل نگاه کنید .کدام یک از تبدیل های انرژی برای حرکت این قایق انجام می شود.

الف: الکتریکی ---? شیمیایی

ب: الکتریکی ---? مکانیکی

ج: مکانیکی---? شیمیایی ---? الکتریکی

د: شیمیایی ---? مکانیکی---? الکتریکی

 

 

30-  25 درجه کلوین چند درجه سانتیگراد است؟

الف: 248-

ب:  248+

ج: 298-

د: 298+

 

31- امواج رادیویی به کدامیک از انرژی های زیر تعلق دارد؟

الف: الکتریکی

ب:  صوتی

ج: نورانی

د: شیمیایی

 

32- از وسیله روبرو برای جداسازی چه موادی می توان استفاده کرد؟

الف: مخلوط آب و الکل

ب: مخلوط فلفل و نمک

ج: مخلوط نیترات نقره در آب

د: مخلوط فلفل و آب

 

33- وسایلی مانند چرخ های بادی و آبی دارای چه صورتی از انرژی هستند؟

الف: میکانیکی

ب: الکتریکی

ج: صوتی

د: شیمیایی

 

34- برای ذوب فلز تنگستن از کدام ظرف می توان استفاده کرد؟

الف: آهنی

ب: مسی

ج:  سربی

د: هیچ کدام

 

35- میزان انبساط کدام مورد در حجم های مساوی کمتر است؟

الف:آب

ب: آهن

ج: پلاستیک

د: اکسیژن

 

36- کدام یک از نیروی زیر بر خلاف نیروی گرانش است؟

الف: اصطکاک

ب: الکتریکی

ج: تکیه گاه

د: مغناطیسی

 

37-  کدام یک از موارد زیر با بقیه متفاوت دارد؟

الف: سال نوری

ب: سال

ج: هفته

د: روز

 

38- اگر وزن شخصی در کره ماه 250 نیوتن باشد.جرم او در کره زمین چقدر است؟

الف: 25 کیلوگرم

 

ب:  150 کیلوگرم

ج: 250 کیلوگرم

د: 15 کیلوگرم

 

39- یک لیوان را که حدودا 200 گرم آب دارد درون یخساز یخچال می گذاریم تا یخ بزند. جرم و حجم آن پس از یخ زدن کدام یک از موارد زیر است؟

الف: حجم زیاد می شود ولی جرم تغییر نمی کند.

 

ب: حجم و جرم زیاد می شود.

ج: حجم زیاد ولی جرم کرم می شود.

د: هیچ تفاوتی نمی کند.

 

40- در چه نوع آب و هوایی سرعت تبخیر بیشتر می شود؟

الف: گرم و خشک

ب: گرم و مرطوب

ج: سرد و خشک

د: سرد و مرطوب

 

41- یک گلوله فلزی را مطابق شکل در یک مسیر نیم دایره قرار می دهیم. گلوله در کدام حالت کم ترین انرژی پتانسیل را دارد؟

الف: A

ب: B

ج: C

د: D

 

42- در کدام یک وسایل زیر از نیروی مغناطیسی استفاده می شود؟

الف: لامپ

ب: دینام

ج: اتو

د: بخاری برقی

 

43- چنانچه نیرو بر خلاف حرکت جسم باشد در این صورت....

الف: حرکت جسم یکنواخت خواهد بود.

ب: شتاب کاهنده خواهد بود.

ج: شتاب افزاینده خواهد بود.

د: نیرو در سرعت تاثیر نخواهد داشت.

 

44- دوچرخه سواری مسافت 5/2 کیلومتری را در مدت 30 دقیقه می پیماند سرعت او چند کیلومتر بر ساعت است؟

الف: 2

ب: 4

ج: 5

د: 7

 

45- تعدادی گلوله فلزی توپر در حالت های مختلف قرار گرفته است. نیروی جاذبه در کدام حالت بیشتر است؟(جرم و چگالی و جنس یکسان است)

الف:

ب:

    

ج:

           

د:

  

                  


 

46- منبع انرژی در این چرخه کدام است؟

الف: ماه

ب: خورشید

ج: جزر و مد

د: باد

 

47- کدام گروه از ابرها بارندگی ندارند؟

الف: آلتوکومولوس

ب: کومولونیمبوس

ج: استراتوس

د: سیروس

 

48- کدام یک از راه های زیر برای حفظ آلودگی دریاها موثرتر و عملی تر است؟

الف: استخراج نکردن نفت از کف دریاها

ب: به کار گیری فیلترهای جدا کننده ی مواد آلوده کننده از فاضلاب ها

ج: عدم استفاده و سموم دفع آفات نباتی

د: استفاده نکردن از کشتی های نفت کش

 

49- کدام گروه از ابرها در اثر بالا رفتن قائم و سریع هوا تشکیل می شوند؟

الف: لایه ای

ب: پرمانند

ج: توده ای و پرمانند

د: توده ای و پنبه مانند

 

50- کدام گزینه نادرست است.

الف: آبرفت ها معمولا در پای کوه یافت می شوند.

ب: مواد آبرفتی همه از یک جنس هستند.

ج: آبرفت ها گاهی وسعت زیادی دارند.

د: شهر تهران بر روی مواد آبرفتی ساخته شده است.

 

 

 

 

51- سمی ترین عنصر که در نیروگاه های اتمی برای تولید انرژی به کار می رود کدام است؟

الف: اورانیوم

ب: پلوتونیوم

ج: جیوه

د:  سرب

 

52- نوعی پودر لباس شویی علاوه بر ذرات سفید رنگ، حاوی ذراتی آبی رنگ نیز می باشند. این پودر چه نوع ماده ای است؟

الف: یک سلول

ب: یک ترکیب

ج: یک مخلوط

د: یک عنصر

 

53- وقتی ماده حل شدنی در یک حلال حل می شود، برای مولکول های آن چه اتفاقی می افتد؟

الف: از بین می روند

ب: در محلول باقی می مانند

ج: تبخیر می شوند

د: با حلال ترکیب می شوند و ماده جدیدی را به وجود می آورند

 

54- انرژی موجود در زغال سنگ کدام یک از انرژی های زیر است؟

الف: گرمایی

ب: نورانی

ج: پتانسیل

د: مکانیکی

 

55-   14 درجه فارنهایت چند درجه سانتی گراد است؟

الف: 10 درجه

ب:  10- درجه

ج:  32 درجه

د: 32- درجه

 

56- وقتی کامیونی ترمز می کند انرژی جنبشی آن چه می شود؟

الف: به انرژی پتانسیل تبدیل می شوند.

ب:  از بین می رود.

ج: به گرما تبدیل می شود.

د: به انرژی مکانیکی تبدیل می شود.

 

57- برای جداسازی آب و الکل از کدام روش زیر استفاده می شود؟

الف: تبخیر

 

ب: صافی

ج: تبلور

د: تقطیر

 

58- کدام یک از موارد زیر فقط انرژی پتانسیل دارد؟

الف: باروت تفنگ

ب: آب جاری

ج: کودکی که از سرسره پایین می آید.

د: آبی که از آبشار فرو می ریزد.

 

59- پر کردن کپسول گاز بیانگر کدام پدیده است؟

الف: تراکم پذیری گازها

ب: تراکم پذیری مایعات

ج: تراکم ناپذیری گازها

د: تراکم ناپذیری مایعات

 

60- کدام یک از موارد زیر انبساط مواد را از بیشتر به کمتر نشان می دهد؟ (مقدار دما مساوی است)

الف:مس- نیتروژن- آب- پلاستیک

ب: نیتروژن- مس- آب- پلاستیک

ج: آب- مس- پلاستیک- نیتروژن

د: نیتروژن ? آب- مس ? پلاستیک

 

61- وقتی از تپه ای به طرف بالا دویده و ناگهان بایستیم و دوباره پایین دویده و ناگهان بایستیم ، در حالت دوم سخت تر می ایستیم، چون:

الف: هنگام پایین آمدن جهت نیروی ما و نیروی گرانش هم جهت اند.

ب: هنگام بالا رفتن جاذبه ی زمین کمتر است.

ج: هنگام بالا رفتن وزن ما کم می شود.

د: هنگام پایین آمدن وزن ما زیاد می شود.

 

62-  نقشه ای با مقیاس رسم شده است. اگر فاصله مستقیم دو نقطه روی نقشه 20 سانتی متر باشد. فاصله واقعی آن دو نقطه چقدر است؟

الف:  2000Cm

ب: 200Cm

ج: 200m

د: 20m

 

63- اگر جرم شخصی 53 کیلوگرم باشد. وزن او در کره ماه چقدر است.

الف: تقریباً 53 نیوتن

 

ب: تقریباً 3/88 نیوتن

ج: تقریباً 83/8 نیوتن

د: 530 نیوتن

 

64- در شکل مقابل میله آلومینیومی تا سطح افق چند میلی متر فاصله دارد. در چه صورت انتهای پایینی میله به سطح افقی می رسد؟

الف: مجموعه را گرم کنیم

ب: مجموعه را سرد کنیم

ج: پایه آلومینیومی را گرم کنیم

د: هیچگاه چنین اتفاقی نمی افتد

 

65- کدام یک از پدیده های زیر مربوط به تبخیر نیست؟

الف: سفت شدن نان در مجاورد هوا

ب: ناپدید شدن مه پس از طلوع خورشید

ج: تشکیل تکه های جامد قند در دهانه شیشه ی مربا

د: تشکیل قطرات آب در روی شیشه ی سرد

 

66- توپی را از یک ارتفاع رها می کنیم توپ پس از چند بار بالا و پایین رفتن متوقف می شود. زیرا

الف: انرژی توپ از بین می رود.

 

ب: انرژی در توپ پایستگی دارد.

ج: انرژی تبدیل می شود.

د: انرژی در توپ از بین می رود و دوباره انرژی جدید بوجود می آید.

 

67- چه عاملی موجب شناور شدن کشتی بر روی آب می شود؟

الف: نیروی پیوستگی آب

ب: نیروی تکیه گاه

ج: وزن کشتی

د: نیروی گرانش

 

68- دوچرخه سواری با سرعت 42 کیلومتر بر ساعت حرکت می کند. این دوچرخه سوار در 4 ساعت چند کیلومتر را طی می کند؟

الف: 168 کیلومتر

ب: 96 کیلومتر

ج: 24 کیلومتر

د: 4 کیلومتر

 

69- فاصله یک توده ابر تا زمین 2/1 کیلومتر است. اگر رعد و برقی در این توده ابر صورت گیرد. چه مدت زمان طول می کشد فاصله رعد به گوش ما برسد.(سرعت صوت 300 متر بر ثانیه)

الف:  4 ثانیه

ب:  12 ثانیه

ج: 300 ثانیه

د: 40 ثانیه

 

70- قطعه سنگی 5 کیلوگرم جرم دارد. نیروی لازم برای بلند کردن این سنگ چند نیوتن است؟

الف: 25 نیوتن

 

ب: بیشتر از 50 نیوتن

ج: کمتر از 50 نیوتن

د:50 نیوتن

 

71- هوا از گازهای زیادی تشکیل شده است. کدام گاز بیش از همه در هوا یافت می شود؟

الف: نیتروژن

 

ب: اکسیژن

ج: کربن دی اکسید

د: هیدورژن

 

72- چه مقدار از بارانی که به زمین می بارد به وسیله رود ها به دریا باز می گردد؟

الف:

ب:

ج:

د:

 

73- آب از کدام یک از موارد زیر تقریباً نمی تواند عبور کند؟

الف: ماسه

ب: گیاخاک

ج: خاک باغچه

د: رس

 

74- هوای گرم مرطوب تر است یا هوای سرد؟

الف: هوای گرم

ب: هوای سرد

ج: هر دو به یک مقدار است

د: نمی توان تعیین کرد

 

75- جنس ستون های درون بیشتر غارها از .......... است.

الف: ماسه

ب: آهک

ج: رس

د: شیشه

 

تاریخ ارسال: یکشنبه 10 دی‌ماه سال 1391 ساعت 11:59 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد