نمونه سوالات دوره دبیرستان،کارشناسی ارشد

نمونه سوالات دوره دبیرستان،کنکور سراسری،کارشناسی ارشد.

نمونه سوال امتحانات پایانی سال اول دبیرستان

نمونه سوال امتحانات پایانی سال اول دبیرستان

نمونه سوالات دین و زندگی 1
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام خمینی نمونه 1 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان شاهد امام خمینی نمونه2 دریافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 83 دبیرستان شاهد امام خمینی دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 83 دبیرستان شاهد امام خمینی دریافت نمونه سوال
6 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ریاضی 1
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام نمونه 2 دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 74 استان مرکزی دریافت نمونه سوال
4 دی ماه 75 استان مرکزی دریافت نمونه سوال
5 خرداد 77 استان مرکزی دریافت نمونه سوال
6 خرداد 79 کشوری دریافت نمونه سوال
7 شهریور ماه 79 استان مرکزی دریافت نمونه سوال
8 اسفند ماه 79 دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 80 کشوری دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 84 دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 85 دبیرستان شاهد شهید نجفی دریافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 85 دبیرستان شاهد امام نمونه1 دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 85 دبیرستان شاهد امام نمونه2 دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات فیزیک 1
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 مجموعه فرمولهای فیزیک 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان شاهد امام نمونه2 دریافت نمونه سوال
4 دبیرستان شاهد امام نمونه 3 دریافت نمونه سوال
5 دبیرستان شاهد امام نمونه 4 دریافت نمونه سوال
6 دبیرستان صمصامی نمونه 1 دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 82 کشوری دریافت نمونه سوال
8 دی ماه 83 دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 85 دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
10 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات شیمی 1
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
3 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
4 فروردین 85 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
5 خرداد 85 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
6 پرسشهای فصل 1 و 2 دریافت نمونه سوال
7 سوالات کلیه فصلها با فرمت ورد مناسب برای دبیران شیمی دریافت نمونه سوال
8 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان انگلیسی 1
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 84 دبیرستان آزادگان دریافت نمونه سوال
3 فروردین 85 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
4 خرداد 85 کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
5 خرداد 85 کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
6 خرداد 85 کشوری گروه ج با جواب دریافت نمونه سوال
7 شهریور 85 کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
8 شهریور 85 کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
9 شهریور 85 کشوری گروه ج با جواب دریافت نمونه سوال
10 خرداد 86 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات علوم زیستی
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 سوالات طبقه بندی شده تمام فصلها با جواب دریافت نمونه سوال
2 سوالات طبقه‌بندی شده فصل 1 تا 5 دریافت نمونه سوال
3 خلاصه فصل 8 علوم زیستی دریافت نمونه سوال
4 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
6 خرداد 85 کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
7 خرداد 85 کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
8 شهریور ماه 85 کشوری با جواب دریافت نمونه سوال
9 شهریور ماه 85 کشوری ، غائبین با جواب دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 86 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
11 خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
12 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام اراک گروه 1 دریافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام اراک گروه 2 دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات ادبیات فارسی 1
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 خرداد ماه 79 کشوری صبح دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 79 کشوری بعد از ظهر دریافت نمونه سوال
3 شهریور ماه 79 کشوری دریافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 82 کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 82 کشوری گروه ب دریافت نمونه سوال
6 شهریور ماه 82 کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 84 کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 84 کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
9 خرداد ماه 84 کشوری غائبین با جواب دریافت نمونه سوال
10 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 85 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
12 خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
13 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات زبان فارسی 1
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 79 استان مرکزی دریافت نمونه سوال
3 شهریور ماه 79 استان مرکزی دریافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 81 کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 81 کشوری گروه ب دریافت نمونه سوال
6 شهریور ماه 81 کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
7 شهریور ماه 83 کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
8 شهریور ماه 83 کشوری گروه ب دریافت نمونه سوال
9 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 86 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
11 خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
12 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 87 کشوری گروه صبح با جواب دریافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 کشوری گروه بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 87 کشوری گروه غائبین با جواب دریافت نمونه سوال
16 شهریور ماه 87 کشوری گروه صبح با جواب دریافت نمونه سوال
17 شهریور ماه 87 کشوری گروه بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
18 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات عربی 1
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام نمونه 2 دریافت نمونه سوال
3 خرداد ماه 81 امارات دریافت نمونه سوال
4 خرداد ماه 84 کشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
5 خرداد ماه 84 کشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 84 کشوری گروه ج با جواب دریافت نمونه سوال
7 شهریور 84 کشوری گروه 1 با جواب دریافت نمونه سوال
8 شهریور 84 کشوری گروه 2 با جواب دریافت نمونه سوال
9 خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
10 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام اراک دریافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی
ردیف توضیحات لینک دانلود
1 دبیرستان آبسال تهران نمونه 1 دریافت نمونه سوال
2 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
3 دبیرستان شاهد امام نمونه 2 دریافت نمونه سوال
4 دبیرستان شاهد امام نمونه 3 دریافت نمونه سوال
5 دبیرستان شاهد امام نمونه 4 دریافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 83 دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
7 دی ماه 83 دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
8 دی ماه 84 دبیرستان شاهد دریافت نمونه سوال
9 خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
10 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
11 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال

تاریخ ارسال: یکشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1390 ساعت 01:16 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد